Algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2014. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoud

1. Definities

2. Identiteit van de ondernemer

3. Toepasselijkheid

4. Het aanbod

5. De overeenkomst

6. Herroepingsrecht

7. Kosten in geval van herroeping

8. Uitsluiting herroepingsrecht

9. De prijs

10. Conformiteit en garantie

11. Levering en uitvoering

12. Duurtransacties

13. Betaling

14. Klachtenregeling

15. Geschillen

16. Branchegarantie

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

18. Wijzigingen van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk

Aanvullende Algemene Voorwaarden FotoGoed B.V.

Ad. 6. Herroepingsrecht geleverde producten

Ad. 9. De prijs

Ad. 11. Levering en uitvoering

Ad. 13. Betaling

Ad. 14. Klachtenregeling en aansprakelijkheid

19. Auteursrecht en intellectueel eigendom

20. Privacy & Privacy verklaring

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fotogoed;

• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Fotogoed georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Fotogoed fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet / gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

• Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

• Dag: één kalenderdag;

• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Fotogoed in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. - Identiteit van de ondernemer

Nederland: Barbaradal, 5551BR Valkenswaard, Tel.: 040-711 4298

Belgie: Gemeentedijk 19, 2480 Dessel, Tel.: 014-388 006

BTW identificatienummer: NL8229.42.690.B01

KvK nummer: 50812041, Kamer van Koophandel Brabant, Nederland

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fotogoed en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Fotogoed en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt Fotogoed niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Fotogoed de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan Fotogoed zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fotogoed onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fotogoed passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Fotogoed daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Fotogoed kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fotogoed op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Fotogoed zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Fotogoed bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

6.3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

6.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

9. De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

10. Conformiteit en garantie

10.1 Fotogoed staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door Fotogoed, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Fotogoed kan doen gelden.

11. Levering en uitvoering

11.1 Fotogoed zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fotogoed geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Fotogoed het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fotogoed zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12. Duurtransacties

Opzegging
12.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Fotogoed voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
12.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

12.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

12.7 Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
12.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

13. Betaling

13.1 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

13.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

13.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fotogoed te melden.

13.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft Fotogoed behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14. Klachtenregeling

14.1 Fotogoed beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fotogoed, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij Fotogoed ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fotogoed binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Een klacht over een product, dienst of de service van Fotogoed kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd

14.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15. Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen Fotogoed en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen de consument en Fotogoed over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Fotogoed te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Fotogoed worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

15.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Fotogoed heeft voorgelegd.

15.4 Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

15.5 Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Fotogoed aan deze keuze gebonden. Wanneer Fotogoed dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Fotogoed schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Fotogoed de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Fotogoed gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

15.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies

15.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

15.8 Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

16. Branchegarantie

16.1 De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

16.2 Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

18. Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

18.1 De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

18.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193
1071 HA Amsterdam.


Laatst gewijzigd 15 mei 2018

Aanvullende Algemene Voorwaarden Fotogoed B.V.

Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst en aanbod of afgeleide daarvan op afstand tussen Fotogoed(.nl en fotogoed.be) en consument. Deze algemene voorwaarden worden aanvaardt bij het plaatsen van een bestelling via voorgenoemde site(s).

Ad. 6. Herroepingsrecht geleverde producten

6.5 De consument beschikt niet over een herroepingsrecht.

6.6 Gezien de aard van de producten, die door Fotogoed tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, en daarmee duidelijk personalisatie een belangrijke rol speelt, geldt geen herroepingsrecht.

Ad. 9. De prijs

9.6 Fotogoed geeft in sommige (eventueel tijdelijke) gevallen kortingen op prijzen. Hierbij kan het gaan of staffelkortingen (bestellingen van dezelfde artikelen in één keer) of eenmalige kortingen op het totale bedrag van de bestelling.Aan deze kortingen kunnen geen rechten worden ontleend. Fotogoed behoudt zich het recht voor om deze kortingen wel of niet te verstrekken.

Ad. 11. Levering en uitvoering

11.7 Fotogoed tracht alle opdrachten binnen 6 werkdagen na bestelling te verzenden, tenzij anders aangegeven. De consument ontvangt bericht per e-mail wanneer de bestelling door Fotogoed verzonden wordt. Levering onder voorbehoud binnen België en Nederland 1 á 3 werkdagen. Vertragingen in de levertijd kunnen onder geen beding aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de opdracht, ofwel overeenkomst (tenzij deze langer duren dan 30 dagen zonder opgaaf van plausibele reden). Gezien de (hoofd)drukkerij van Fotogoed zich in Duitsland bevindt dient de consument er rekening mee te houden dat zendingen mogelijk langer onderweg zijn dan binnen Nederland.

11.8 Levertijden van uitzonderlijke, specifieke producten (b.v. maatwerk) kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.

11.9 Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en/of gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

11.10 Fotogoed erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

11.11 Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Fotogoed zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen, waarover de consument per omgaande elektronisch wordt geïnformeerd. Fotogoed heeft het recht de overeenkomst te ontbinden en zal het eventueel betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

11.12 Zodra de door Fotogoed ingezette vervoerder aangeeft dat het pakket is afgeleverd, wordt de zending als bezorgd beschouwd.

11.13 Eventuele kosten voortvloeiend uit het door de consument invoeren van verkeerde adresgegevens zijn voor rekening en risico van de consument.

Ad. 13. Betaling

13.5 Verschuldigde bedragen kunnen door de consument op de volgende manieren worden betaald:

- iDeal (alleen Nederland)
- Mastercard – Creditcard
- Visa – Creditcard
- Zelf Overboeken
- Mister Cash (alleen België)
- Bancontact (alleen België)
- Onder Rembours(in overleg)
- Op Factuur (voor bedrijven in overleg)
Fotogoed kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden en/of wijzigen. Andere betalingsmogelijkheden zullen duidelijk kenbaar gemaakt worden via de websites.

13.6 De consument is gehouden de verschuldigde bedragen te voldoen op het ogenblik van zijn bestelling ter bevestiging van zijn aanbod tot het sluiten van de overeenkomst.

13.7 Indien door consument gekozen wordt voor een betaalmethode met een creditcard, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende (creditcard) kaartuitgever van toepassing. Fotogoed is geen partij in de relatie tussen consument en kaartuitgever.

13.8 Tot volledige betaling van alle aan Fotogoed verschuldigde bedragen is voldaan, blijft het product eigendom van Fotogoed. Indien betaling om welke reden dan ook wordt gestorneerd, dan wordt het product direct en automatisch wederom eigendom van Fotogoed.

13.9 Indien consument conform algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk een (deel)betaling achteraf wil voldoen, dan biedt Fotogoed daarvoor mogelijkheden zoals verzending onder rembours. Kosten hieruit voortvloeiend zijn volledig voor rekening van consument. Consument kan voor deze en eventueel andere mogelijkheden contact opnemen met onze klantenservice per email of telefoon op nummer: +31(40)711 4298 of +32(0)14 388006.

Ad. 14. Klachtenregeling en aansprakelijkheid

14.6 Fotogoed doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren en verbintenissen aan te gaan. Fotogoed hanteert een heldere klachtenprocedure welke als doel heeft een klacht, onder voorbehoud, binnen 30 dagen behandeld en gesloten te hebben.

14.7 Conform de hoogst mogelijke kwaliteit op digitale druk, doet Fotogoed er alles aan om de producten naar verwachting van de consument af te drukken. Fotogoed benadrukt dat de kwaliteit van de afdrukken nooit beter zal kunnen zijn dan de kwaliteit van het materiaal (bijvoorbeeld: de resolutie), zoals deze elektronisch aangeleverd wordt door de consument. Tevens meldt Fotogoed nadrukkelijk dat de meeste beeldschermen (die niet gekalibreerd en professioneel zijn) niet een 100% getrouwe weergave hebben van de werkelijkheid. Derhalve zijn afwijkingen ten opzichte van professioneel gekalibreerde druk mogelijk.

14.8 Indien de consument een klacht heeft over een aanbieding, communicatie of overeenkomst, dan dient de consument deze klacht binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd, in te dienen bij Fotogoed. Reclamaties inzake een product dienen, voor zover het een reële klacht betreft, uiterlijk binnen 2 maanden na levering van de verstrekte opdracht door consument, kenbaar gemaakt te worden.

14.9 Correspondentie inzake klachten dient gezonden te worden via het e-mailformulier op de website van Fotogoed: www.fotogoed.be; www.fotogoed.nl en/of www.fotogoed.com. Voor meer informatie kan tevens contact opgenomen worden met onze klantenservice per telefoon op nummer: +31(0)40 – 7114298 of +32(0)14 388006.

14.10 Wanneer de klacht gegrond verklaard wordt, kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht. Indien dit niet mogelijk is dan zal Fotogoed een gelijkwaardig product of tegoedbon verstrekken. Fotogoed kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van bestanden door de consument aangeleverd. De aansprakelijkheid van Fotogoed blijft dan ook beperkt tot verwijtbare fabricage of softwarematige fouten. Fotogoed dient de consument in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

14.11 Fotogoed zal de ingediende klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst, in behandeling nemen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, dan zal de consument in ieder geval binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

19. Auteursrecht en intellectueel eigendom

De consument of wel opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Fotogoed verstrekte (beeld)materialen. Fotogoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en strekking van de door opdrachtgever verstrekte bestanden. Wij benadrukken dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privé doeleinden), of deze te bewerken. De auteursrechten op de door de klant vervaardigde (beeld)materialen blijven uiteraard bij de klant berusten.

20. Privacy & Privacy verklaring

20.1 Fotogoed heeft een eigen afgeschermde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van het beeldmateriaal. De website is geheel volgens het HTTP Secure (HTTPS) protocol, dit middels een SSL certificaat verkregen via het gerenomeerde Comodo. De communicatie en daarmee uw gegevens zijn encrypted (versleuteld) en daarmee dus sterk beveiligd. Fotogoed zal nimmer het door consumenten verstrekte beeldmateriaal aan derden beschikbaar stellen.

20.2 De persoonlijke gegevens zijn afgeschermd middels een door de consument vrij te kiezen wachtwoord. Bij het inloggen op het persoonlijke account op onze website(s), wordt gebruik gemaakt van uw emailadres en het wachtwoord. Om een bestelling te plaatsen is een registratie vereist. Daarbij vragen wij alleen maar de daarvoor noodzakelijke gegevens; uw adres en een email adres naar keuze. Deze gegevens zijn nodig om het mogelijk te maken het product naar het betreffende adres te verzenden en u per email te kunnen voorzien van een orderbevestiging/factuur en u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw bestelling. Deze verstrekte persoonlijke gegevens zijn alleen voor intern gebruik en voor de verzending van uw bestelling. De verstrekte persoons- en adresgegevens zullen nooit om andere dan voornoemde reden aan derden bekend gemaakt worden en kunnen ook niet door derden worden ingezien. De gegevens die ingevoerd dienen te worden bij betaling, verlopen via een zeer gerenommeerde en gecertificeerde betaal provider (Docdata Payments B.V.), deze gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd. Het opslaan of doorgeven van uw gegevens met een ander doel dan de afwikkeling van een bestelling, is contractueel uitgesloten.

20.3 De privacy verklaring van FotoGoed, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is zichtbaar door te klikken op deze link.

FotoGoed B.V., gevestigd te Valkenswaard, Barbaradal 5; 5551 BR Nederland
Versie 1.4 – Mei 2018

Waarom Fotogoed gekozen heeft voor het Webshop Keurmerk

De Stichting Webshop Keurmerk is sinds 2001 dé brancheorganisatie en hét Thuiswinkel Keurmerk van thuiswinkels die hun producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. Met meer dan 2500 aangesloten webwinkels is de Stichting het grootste erkende Keurmerk van Nederland. De bij het Nederlandse Webshop Keurmerk aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting. De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels. Het Webshop Keurmerk werd opgericht toen de Consumentenbond bekend maakte de activiteiten met betrekking tot het Webtrader-logo te beëindigen. Veel webwinkels die na de uitvoerige screeningsprocedure het Webtrader-logo op de website mochten gebruiken, sloten zich toen aan bij het Webshop Keurmerk. De Webshop Keurmerk-voorwaarden zijn dan ook gebaseerd op de eerder door de Consumentenbond gehanteerde voorwaarden. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk. De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.